Vítejte na Trojmezí!


Ubytovací podmínky


V současné době nelze objekt pronajímat z důvodu probíhajícího prodeje nemovitosti!


Děkujeme za pochopení!Rezervace pobytu

Rezervace pobytu se provádí vyplněním a odesláním rezervačního formuláře, který naleznete  na našem webu, telefonicky, nebo mailem. Rezervaci Vám potvrdíme mailem a telefonicky s Vámi dohodneme všechny podmínky pobytu.
Po potvrzení Vaší rezervace je nutno uhradit částku za ubytování, způsob platby a číslo účtu Vám zašleme mailem.

V případě zrušení pevně potvrzené rezervace soukromého ubytování, je za datum zrušení rezervace považováno datum přijetí písemného potvrzení o zrušení, podle kterého se účtují storno poplatky tak, jak je uvedeno níže:

-za zrušení rezervace do 30 dní před začátkem pobytu činí storno poplatek 15% z celkové ceny rezervace
-za zrušení rezervace 29-22 dní před začátkem pobytu činí storno poplatek 30% z celkové ceny rezervace
-za zrušení rezervace 21-15 dní před začátkem pobytu činí storno poplatek 60% z celkové ceny rezervace
-za zrušení rezervace 14-8 dní před začátkem pobytu činí storno poplatek 80% z celkové ceny rezervace
-za zrušení rezervace 7-0 dní před začátkem pobytu činí storno poplatek 100% z celkové ceny rezervace

Provozní řád vily

Všichni ubytovaní hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny

Příjezd a odjezd

1. Ubytování hostů probíhá od 15:00 do 17:00 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě s majitelem vily.
2. Parkování je možno pouze na vyhrazených místech.
3. Po příjezdu přebírá host vilu, nebo její část, bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli, nebo správci vily.
4. Vila, nebo její pronajatá část musí být vyklizena a klíče předány majiteli, nebo správci vily v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Majitel, nebo správce provede zběžnou kontrolu vily.
Před odjezdem je host povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje a společenskou místnost, umýt a uklidit nádobí. V případě nedostatečného úklidu může majitel vily požadovat úplatu ve výši 800,– Kč.

Pravidla chování v prostorách vily

1. Ve všech prostorách vily je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
2. Po dohodě s majiteli vily je možný pobyt se psem. Pro tento účel je na pozemku vily uzamykatelný kotec. Je zakázáno vodit domácí zvířata do vily nebo je ponechávat volně pobíhat na pozemku vily. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do vily přinese nebo vpustí.
3. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do vily řádně očistili obuv, případně použili domácí obuv.
4. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory vily a jejího okolí.
5. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Host nesmí bez souhlasu majitele vily přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.
6. V případě poškození vybavení pokojů nebo jiných prostor vily, při ztrátě klíčů nebo poškození venkovního vybavení vily je majitel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
7. Noční klid v okolí vily platí od 22:00 do 06:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel vily neručí za jejich ztráty a poškození.
2. Majetek hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek. Proto vždy zamykejte hlavní vchod a uzavírejte okna při opuštění vily.
3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
4. Provozovatel vily učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Veškeré vybavení lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali děti bez dozoru.

Důležitá telefoní čísla:

Tísňové volání: 112
První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie: 158
Majitelé vily: +420 776 111 414, +421 903 291 616

Ostatní

1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli vily.
2. Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento provozní řád vily. V případě jeho porušení je majitel vily oprávněn ubytování a pobyt ukončit ihned a bez náhrady.


Vila Sandra Hrčava